Polityka prywatności

Regulamin strony WWW – www.pbclabs.pl

Niniejszy Regulamin strony www (zwany dalej: Regulaminem), został sporządzony w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w PBC LABS SP. Z O.O. (dalej: PBC LABS), w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Definicje:

Administrator Danych – PBC LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie przy ul. Ceramicznej 1/102, numer KRS: 0000856383

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

Użytkownik – osoba korzystająca ze strony pbclabs.pl

Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strona www – www.pbclabs.pl

Postanowienia Ogólne

1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. W celu dbania o bezpieczeństwo danych PBC LABS oświadcza, że używa m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

3. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w formularzu/formularzach na stronie www są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

4. PBC LABS jest Administratorem danych Użytkowników strony www i przetwarza następujące dane Użytkowników strony www: imię i nazwisko, e-mail, telefon oraz nazwę firmy.

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.

6. Każda osoba, której dane dotyczą, a których Administratorem jest PBC LABS ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w PBC LABS jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: jlatosiewicz@pbclabs.pl

8. PBC Labs wskazuje, że przetwarzanie danych Użytkownika po cofnięciu zgody jest dopuszczalne tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego zobowiązują PBC Labs do zatrzymania danych lub przetwarzania danych.

9. PBC LABS ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

10. PBC LABS jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych Użytkownika na skutek cofnięcia zgody przez Użytkownika bądź wniesienia przez Użytkownika
prawnie dopuszczalnego sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

11. PBC LABS zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych innym podmiotom poza podmiotami upoważnionymi na podstawie właściwych przepisów prawa.

12. PBC LABS oświadcza, że dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez osoby lub podmioty wyraźnie upoważnione na podstawie pisemnego upoważnienia lub umowy w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych.

Pliki cookies

1. Strona www.pbclabs.pl używa cookies czyli plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Przy ponownym połączeniu się przeglądarki ze stroną www, strona www rozpozna rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik, co pozwala na odczytanie informacji jedynie serwerowi, który je utworzył.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony pbclabs.pl , w celu usprawnienia funkcjonowania serwisu i zapewnienia efektywnej i bezproblemowej nawigacji.

4. PBC Labs dokonuje monitorowania informacji o Użytkownikach przy pomocy
narzędzia Google Analytics i Google Tag Manager.

5. PBC oświadcza, że zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby PBC Labs w celu optymalizacji działań.

6. PBC wykorzystuje następujące pliki cookies uwierzytelniające pliki cookies, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony, pozwalające zapamiętać ustawienia użytkownika.

7. Użytkownik w każdej chwili jest uprawniony do wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

8. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.
Powyższe dane PBC zobowiązuje się zachować i wykorzystać tylko dla potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.